Platné obchodní podmínky internetového obchodu Faverion

Úvod Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY


Provozovatelem internetového obchodu je Kristýna Malíková, podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného městským úřadem Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno den zápisu: 24.9.2012 pod Č. j.: OŽÚ-ČJ/43220-12/NES IČ: 01113011 dále jen "prodávající".

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.      Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.Faverion.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

1.2.      Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.Faverion.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.3.      Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele, je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, vše ve znění pozdějších novel.

 

1.4.      Prodávající se zavazuje dodávat kvalitní zboží, které si kupující objednal prostřednictvím elektronického katalogu, dále uveřejňovat skutečné a konečné ceny, které kupující zaplatí za zboží a dopravu.

 

1.5.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

 

1.6.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. VYMEZENÍ POJMŮ

2.1.      Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 

2.2.      Kupujícím spotřebitelem, nebo jen spotřebitelem je člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

2.3.      Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

 

2.4.      Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata.

 

2.5.      Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající.

 

2.6.      Kupujícím je zákazník, který má zájem o koupi nabízeného zboží a souhlasí se zněním VOP. Souhlas se zněním VOP potvrdí kupující odesláním objednávky prostřednictvím systému nebo jiného kanálu (e-mail).

 

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY


3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků (prodávající je neplátcem DPH). Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží
 •  informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „ Potvrdit objednávku “. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

 

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3.9.      Veškeré objednávky, provedené prostřednictvím internetového obchodu Faverion.cz jsou závazné. Zákazník odesláním objednávky potvrzuje, že souhlasí s pravidly obchodu, s možnostmi platby, dodacími podmínkami, reklamačním řádem a seznámil se s ustanovením o ochraně osobních údajů.

 

3.10.    Ve svém zájmu je kupující povinen udávat přesné a pravdivé údaje do objednávkového formuláře. Každá objednávka je po odeslání potvrzena e-mailovou zprávou, ve které má kupující poslední možnost zkontrolovat správnost vyplněných údajů. Pokud je v objednávce z nějakého důvodu chyba je kupující povinen neprodleně kontaktovat prodejce. 

 

4. DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ


4.1.      Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání uvedeného kupujícím v objednávkovém formuláři. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře (prostřednictvím České pošty). Úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

 

4.2.      Náklady na poštovné i balné, které kupující zvolil v objednávce, nese kupující a tyto náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na internetových stránkách www.Faverion.cz zde.

 

4.3.      Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce zboží (není-li uvedeno v poznámce jinak). Zásilky jsou odesílány prostřednictvím České pošty.

 

4.4.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

4.5.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

4.6.      Vyhrazujeme si právo nedoručovat objednávky do zahraničí.

 

4.7.      Zboží je obvykle expedováno do 24hodin od přijetí platby od kupujícího. V období zesílené poptávky se tato doba může prodloužit. Je-li tato doba delší než 2dny, budeme kupujícího o této skutečnosti informovat. Zboží je ve většině případů doručeno do 1-2 dnů od odeslání. V případě zpoždění nebo případných komplikací se tato doba může prodloužit na max. 14 pracovních dnů, ode dne připsání platby na účet prodávajícího nebo ode dne objednání na dobírku.

 

4.8.      Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit.

 

5. CENA ZA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

5.1.      Uvedené ceny produktů jsou konečné, provozovatel je neplátce DPH. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob.

 

5.2.      Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího, tato kupní cena je smluvní a konečná. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny (viz obchodní podmínky). Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího. Pokud dojde mezi vyřízením a odesláním objednávky ke změně cen, platí vždy ceny uvedené v již uskutečněné objednávce.

5.3.      Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 

 • v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce
 • bezhotovostně bankovním převodem na účet prodávajícího č. 000000-2422734003/0800 vedený u společnosti Česká spořitelna a.s (dále jen „účet prodávajícího")
 • v hotovosti při převzetí zboží

5.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

5.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

5.6.      Prodávající vystaví kupujícímu doklad o koupi a doklad doručí společně s objednanými produkty. Doklad o koupi slouží zároveň jako dodací a záruční list.

 

5.7.      Aktuálně nabízené možnosti platby naleznete zde.

 

6. ZPOPLATNĚNÍ DOPRAVY

 

Ke kupní ceně (viz. předcházející odstavec) bude připočten poplatek zvolený kupujícím za dopravu zboží ve smluvené výši. (Zboží dodáváme prostřednictvím České pošty.) Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Cena dopravy se řídí ceníkem, který je veřejně dostupný na stránkách internetového obchodu www.Faverion.cz. Kupující je s poplatkem za dopravu před vytvořením objednávky obeznámen a odesláním objednávky s tímto poplatkem souhlasí. Kompletní ceník poštovného naleznete zde.

 

7. SCHVÁLENÍ ZE STRANY KUPUJÍCÍHO

 

7.1.      V okamžiku, kdy kupující v internetovém obchodě www.Faverion.cz potvrdí v objednávkovém koši souhlas s obchodními podmínkami a klikne na odkaz "Potvrdit objednávku" umístěný pod formulářem objednávka, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě. 

 

7.2.      Prodejce si vyhrazuje právo zákazníka telefonicky či e-mailem kontaktovat pro ověření nebo upřesnění objednávky, pokud např. jde o vyšší hodnotu objednávky, nějaké chybějící či nepřesné údaje atp.

 

8. POŠKOZENÁ ZÁSILKA

 

8.1.      Kupující není povinen převzít zásilku, která má poškozený obal.

 

8.2.      V případě poškození zásilky doporučuje prodávající kupujícímu sepsat s dopravcem zápis o škodě.

 

8.3.      Při zjištění poškození zboží při otevření zásilky kontaktujte prodejce.

 

8.4.      Prodávající nenese zodpovědnost za vady vzniklé během přepravy, pokud si kupující zvolí vlastního přepravce (sám si jej zajistí).

 

9. NEDORUČENÉ ZÁSILKY

 

9.1.      Pokud se zásilka vrátí jako nedoručená bez našeho zavinění (pošta adresáta nenašla, nevyrozuměla o uložení zásilky, zákazník zásilku nedopatřením nebo úmyslně nepřevzal, ap.), odešleme zákazníkovi zprávu e-mailem s žádostí o informaci, jak dále s jeho objednávkou naložit. Odpověď na tuto výzvu očekáváme v termínu 7 dnů od odeslání zprávy. V případě ignorace této výzvy bude po uplynutí termínu automaticky objednávka stornována.

 

9.2.      Jestli-že nás zákazník požádá o opětovné odeslání zásilky, doúčtujeme k celkové ceně zásilky druhý manipulační poplatek (poštovné) jako při prvním odeslání.

 

9.3.      V případě zboží objednaného na dobírku bude nedoručená/nevyzvednutá objednávka automaticky stornována.

 

10. ODSTOUPENÍ SPOTŘEBITELE OD SLOUVY DLE § 1829 ODST. 1 OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU

 

10.1.    Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

10.2.    Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 10.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího: info@faverion.cz.

 

10.3.    V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 10.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

 

10.4.    V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 10.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

10.5.    Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

10.6.    V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

10.7.    Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

10.8.    Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek, nebo může využít online formulář zde.

 

11. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ A ZÁRUKA ZA JAKOST V PŘÍPADĚ KUPUJÍCÍHO, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM

 

11.1.    Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

 

a)     má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)     se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c)     věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d)     je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

e)     věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

11.2.    Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží.

 

11.3.    Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

 

11.4.    Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

 

11.5.    Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na této adrese: Kristýna Malíková – Faverion.cz, Nad Zámkem 1451/19, Šlapanice 664 51

 

11.6.    Ustanovení uvedená v obchodních podmínkách se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

11.7.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

11.8.    Reklamační formulář naleznete zde.

 

12. ZÁKONNÁ PRÁVA Z VAD

 

12.1.    Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti

 

12.2.    Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo:

a)     na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci

b)     na odstranění vady opravou věci,

c)     na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d)     vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy

 

12.3.    Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

 

12.4.    Nezvolí-li kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

12.5.    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

 

12.6.    Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci; volba nesmí kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady.

 

12.7.    Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 

12.8.    Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,

a)     došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

b)     použil-li kupující věc ještě před objevením vady,

c)     nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d)     prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

 

12.9.    Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 

12.10.  Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

12.11.  Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 

12.12.  Reklamační formulář naleznete zde.

 

12.13.  Práva z vady se uplatňují u prodávajícího na této adrese: Kristýna Malíková, Nad Zámkem 1451/19, Šlapanice 664 51

 

13. VYŘÍZENÍ REKLAMACE


13.1.    Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. 

 

13.2.    Při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo (způsob vyřízení reklamace) si zvolil. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.

 

13.3.    Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

 

13.4.    Kupující je povinen prokázat nákup zboží čitelný originálem či kopií dokladu o nákupu nebo je třeba koupi prokázat jiným způsobem. Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.  

 

13.5.    Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.

 

13.6.    Reklamaci kupujícího spotřebitele, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím spotřebitelem písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.   

 

13.7.    Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující spotřebitel požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy.

 

13.8.    Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

 

13.9.    Prodávající se zavazuje o vyřízení reklamace kupujícího informovat e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

 

13.10.  V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Stejné právo náleží i spotřebiteli pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po kladném vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

 

14. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN


14.1.    Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

14.2.    Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

14.3.    Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

14.4.    Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

14.5.    K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku a prodávajícím – podnikatelem, vyplývajícího z kupní smlouvy či smlouvy o poskytování služeb, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně.

 

14.6.    Návrh na řešení sporu může podat jen spotřebitel a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u podnikatele poprvé. Podnikatel má pak povinnost zúčastnit se mimosoudního řízení jakožto strana sporu (zatímco pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná) a zároveň má povinnost ve lhůtě 15 pracovních dnů od obdržení vyrozumění o zahájení sporu poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu na zahájení mimosoudního spotřebitelského sporu. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno ve lhůtě do 90 dnů od jeho zahájení, u zvlášť složitých sporů pak lze tuto lhůtu prodloužit o dalších 90 dnů.

 

15. SLEVY A SLEVOVÉ KUPÓNY


15.1.    Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, za doporučení známým apod.). Každá sleva má pravidla pro užití.

 

15.2.    V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu.

 

15.3.    Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího.

 

15.4.    Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat.

 

15.5.    V případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy má prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout.

 

15.6.    V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

 

16. STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA


16.1.    Kupující spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku dodání zboží. Tuto skutečnost je spotřebitel povinen prodávajícímu oznámit e-mailem nebo telefonicky.

 

16.2.    V případě, že kupující chce zrušit objednávku na zboží, které bylo pro něj speciálně po dohodě objednáno, je stanoven storno poplatek ve výši až 50 % z kupní ceny zboží.

 

16.3.    Storno objednávky po zaplacení: prodávající se s kupujícím domluví na způsobu vrácení peněz, pokud platba již proběhla. (telefonicky, emailem).

 

17. STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODEJCE

 

17.1.    K zrušení objednávky prodávajícím může dojít v těchto výjimečných případech.

 • Zboží není a nebude na skladě
 • Zboží bylo poškozeno při kompletaci a další na skladě není a již nebude
 • Neproběhla platba za zboží
 • Objednávka byla falešná

17.2.    O zrušení objednávky je zákazník vždy informován.

 

 18. UŽIVATELSKÝ ÚČET


18.1.    Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

18.2.    Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

18.3.    Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

18.4.    Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

18.5.    Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

18.6.    Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

18.7.    Prodávající si vyhrazuje právo zrušit uživatelské účty včetně bonusových bodů v případě, že přechází na nový eshopový systém a nelze uživatelské účty vzhledem k šifrování citlivých dat (zejména hesel) přenášet.

 

19. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

19.1.    Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

19.2.    Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo. (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

 

19.3.    Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Kupujícímu je v uživatelském rozhraní i v objednávkovém formuláři umožněno odmítnout souhlas se zpracováním pro zasílání obchodních sdělení (lze odmítnout již při registraci do internetového obchodu).

 

19.4.    Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

 

19.5.    Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

 

19.6.    Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

19.7.    Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 

19.8.    V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

19.9.     Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat.

 

19.10.  Dovolujeme si poskytnout důvěryhodným třetím stranám souhrnné statistické informace o zákaznících, návštěvnosti, obratu a podobné. Tyto statistiky však nikdy neobsahují žádnou informaci, která by umožnila identifikovat jednotlivé zákazníky. Mezi tyto důvěryhodné subjekty patří také internetový srovnávač provozující portál Heureka.cz. V rámci smluvní dohody, podle pravidel a s pověřením ÚOOÚ, zasílá Heureka.cz anonymní e-mailový dotazník, týkající se spokojenosti zákazníka, na jehož základě vznikají recenze daného internetového obchodu. Společnost vlastnící portál Heureka.cz se zavazuje uvedené e-mailové adresy nepředávat třetí straně, nepoužívat je k dalším účelům, a do 30-ti dnů je odstranit ze své databáze.


20. VYJÁDŘETE SVŮJ NÁZOR

 

20.1.    V průběhu následujících 14 dnů od uskutečnění objednávky Vám bude zaslán hodnotící dotazník Heureka.cz. Můžete se tak podělit o své zkušenosti s nákupem a zbožím s ostatními. Budeme velmi rádi, pokud dotazník vyplníte.

 

20.2.    Hodnocení je čistě dobrovolné, ale za každý názor budeme rádi.

 

21. STÍŽNOSTI A PŘIPOMÍNKY

 

21.1.    Stížnosti a připomínky kupujících, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi prodávajícím a kupujícím, vyřizuje prodávající v souladu s platnými předpisy, kdy stížnosti a připomínky může zákazník uplatnit na e-mailové adrese: info@faverion.cz . Pokud je stížnost svým obsahem reklamací zboží, bude tato stížnost vyřízena jako reklamace v souladu s reklamačním řádem, obchodními podmínkami a platnými právními předpisy.

 

22. UKLÁDANÍ COOKIES

 

22.1.    Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

23. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

23.1.    Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

23.2.    Kupní smlouva je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

 

23.3.    Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.

 

23.4.    Každý kupující obdrží v e-mailu s potvrzením objednávky aktuální znění obchodních podmínek ve formátu PDF, které obsahují mimo jiné odkazy na stáhnutí reklamačního formuláře a formuláře pro odstoupení od smlouvy.

 

24. PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU


24.1.    Členství vzniká automaticky na základě registrace.


24.2.    Body lze použít při jakékoliv objednávce.


24.3.    Platnost věrnostních bodů není časově omezená.


24.4.    Na využití věrnostního programu nevzniká právní nárok. Reklamace spojené s připisováním a čerpáním bodů je možné uplatnit e-mailem v kategorii "Kontakty". (POZOR! Body se přičítají až po úplném dokončení a zaplacení objednávky! Nikoliv po odeslání).


24.5.    Maximální výše uplatněného bonusu nesmí přesáhnout 20% (tj. 200 bodů). Jestliže bude tato hranice v objednávce překročena, prodejce si vyhrazuje právo upravit výši slevy na maximální možnou (20%) a body přesahující hranici 200 bodů budou vráceny na konto zákazníka, tak aby je mohl uplatnit v další objednávce.


24.6.    Provozovatel internetového obchodu Faverion.cz si vyhrazuje právo hodnoty přepočítávacího koeficientu měnit.


24.7.    Prodávající si vyhrazuje právo zrušit bonusové body v případě, že přechází na nový eshopový systém a nelze uživatelské účty vzhledem k šifrování citlivých dat (zejména hesel) přenášet.

 

25. PROVOZOVATEL INTERNETOVÉHO OBCHODU

 

Kristýna Malíková - Faverion.cz

Nad Zámkem 1451/19

Šlapanice 664 51

IČ: 01113011 (neplátce DPH)

 

e-mail: info@faverion.cz

tel: +420 721 154 145

 

Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád jsou platné od 9.7.2016 do odvolání.

 

 Aktuální obchodní podmínky

 • Aktuální obchodní podmínky v pdf - zde
 • Reklamační formulář - zde
 • Formulář pro odstoupení od smlouvy - zde

 Historie obchodních podmínek

 • Obchodní podmínky platné od 25.4.2016 do 09.7.2016 - zde

 

Výhody nákupu

Zákaznická podpora

na dotazy odpovídáme obratem

Doprava zdarma

při nákupu zboží nad 999,- Kč

Vlastní sklad

všechny produkty ihned k dispozici

Věrnostní program

sbírejte body a získejte slevy

Sledujte novinky z našeho eshopu na sociálních sítích

Kontaktujte nás

Naše zákaznická podpora je vám k dispozici:

E-mail: info@faverion.cz
Telefon: +420721154145

Copyright 2016 - 2017 © Faverion.cz